string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 166Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 9 listopada 2016w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2017 rok. Na podstawie 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 814 z późn. zm[1]) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2]).

Uchwała nr 166
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 9 listopada 2016


w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2017 rok.

Na podstawie 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. , poz. 814 z późn. zm[1]) oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2]).


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej na 2017 rok według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  Przewodniczący Zarządu Powiatu
  /-/ Zdzisław Gamański
 
 
                                     
   


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U z 2013 r.: poz. 885, 938 i 1646, z  2014 r.:  poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015 r.: poz. 238, poz. 532, 1045, 1117, 1130,  1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.
 
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2016, 14:20:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573