string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 164/2016Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 3 listopada 2016w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2017 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)

Uchwała nr 164/2016
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 3 listopada 2016


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2017 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255), art. 4 ust. 1 pkt 1b i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.)Zarząd  Powiatu w Chełmnie 
uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu chełmińskiego w 2017 roku.
 
§ 2.
Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 3.
Uchwała podlega publikacji w  Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chełmnie.
 
§4
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu                                                                                                                                                                                      Zdzisław Gamański


Załącznik (33kB) word

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (4 listopada 2016, 12:54:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 573