string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 163Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 października 2016zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/78/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2016.

Uchwała nr 163
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 października 2016


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2016.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr IX/78/2015 z dnia 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2016.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/78/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016:
dokonuje się zmian w załącznikach:
- Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- Nr 6 zgodnie z załącznikiem nr 3,
- Nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 poz. 938 poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, Dz. U. 2015 r. poz. 1626, 1877, Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195.


objaśnienia (42kB) pdf
załącznik nr 1 (50kB) pdf
załącznik nr 1a (72kB) pdf
załącznik nr 2 (63kB) pdf
załącznik nr 2a (262kB) pdf
załącznik nr 3 (25kB) pdf
załącznik nr 4 (29kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (26 października 2016, 10:50:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 608