string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 161Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 października 2016w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Przedszkola Specjalnego w Chełmnie w ramach projektu. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-047/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 32/1284/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r., dla konkursu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie Przedszkolne,

Uchwała nr 161
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 października 2016


w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania Przedszkola Specjalnego w Chełmnie w ramach projektu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-047/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 32/1284/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 sierpnia 2016 r., dla konkursu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.1 Wychowanie Przedszkolne,


Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdza się diagnozę zapotrzebowania Przedszkola Specjalnego w Chełmnie w ramach projektu „Rozszerzenie oferty przedszkola specjalnego w Chełmnie o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci niepełnosprawnych” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
   
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
załącznik do uchwały (3884kB) pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (26 października 2016, 10:31:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 593