string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 159Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 12 października 2016w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Chełmiński Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. (C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (Sygn. I FPS 4/15)

Uchwała nr 159
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 12 października 2016


w sprawie: scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Chełmiński

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz.814) oraz w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015r. (C-276/14), a także w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015r. (Sygn. I FPS 4/15)


          uchwala się, co następuje:

§ 1.    W celu zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Powiecie i jego jednostkach budżetowych zwanych dalej „jednostkami” ustala się procedury obowiązujące w tym zakresie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.    Procedury określone w niniejszym zarządzeniu obejmują wszystkie powiatowe jednostki budżetowe wg wykazu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, sporządzonego z podaniem pełnej oraz skróconej nazwy jednostki oraz z podziałem na rodzaj tych jednostek.

§ 3.    Uchwałę niniejszą należy traktować jako jeden z elementów polityki rachunkowości jednostki i powiatu.

§ 4.    Zobowiązuje się dyrektorów jednostek i skarbnika powiatu do ścisłego przestrzegania postanowień uchwały oraz uwzględnienia jej w polityce rachunkowości jednostki i powiatu.

§ 5.    Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 6.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Chełmnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa.
 
                                                      
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański

załącznik nr 1 (55kB) word
załącznik nr 2 (36kB) word
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 października 2016, 15:49:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 636