string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 158Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 5 października 2016w sprawie: przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie Na podstawie art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814)

Uchwała nr 158
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5 października 2016


w sprawie: przyjęcia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do uchwały Nr 45/2015 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie:
W § 7 po ust.6 dodaje się ust.7 w brzmieniu:
„7. Na czas trwania projektu pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Zespołu do spraw rodzinnej pieczy zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, tworzy się Centrum Wspierania Rodziny, zwane dalej CWR, jako miejsce organizowania specjalistycznych usług wsparcia rodziny. Szczegółowy Regulamin funkcjonowania CWR określi stosowny dokument realizacji projektu a wszelkie usługi, zatrudnienie, zlecenia i działania CWR będą realizowane w okresie trwania projektu, nie dłużej niż do 30 czerwca 2018r.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (12 października 2016, 09:34:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588