string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 156Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 września 2016w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 29/1094/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r., dla konkursu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe,

Uchwała nr 156
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 września 2016


w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-027/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 29/1094/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20 lipca 2016 r., dla konkursu w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe,


Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdza się diagnozy zapotrzebowania szkół w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 10.2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (30 września 2016, 11:43:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 588