string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 155Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 września 2016w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 31/1264/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2016 r., dla konkursu w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 155
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 września 2016


w sprawie zatwierdzenia diagnoz zapotrzebowania szkół w ramach projektu.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814) oraz w związku z treścią Regulaminu konkursu nr RPKP.06.03.02-IZ.00-04-020/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 31/1264/16 Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2016 r., dla konkursu w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
 

§ 1. Zatwierdza się diagnozy zapotrzebowania szkół w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych w ZS nr 2 i ZS CKP” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiące załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                 
  Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
  /-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (30 września 2016, 11:38:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 602