string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 9/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 grudnia 2006w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.Na podstawie art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr 9/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2006


w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

Na podstawie art. 36 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.)Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
W Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 211/06 z dnia 5 stycznia 2006 r. wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu

Wojciech Bińczyk


Załącznik
do uchwały nr 9/2006
Zarządu Powiatu w Chełmnie
z dnia 20 grudnia 2006 r.

1. W § 4 po ust. 2 dodaje się ust. 3 o treści: „ W strukturach organizacyjnych Centrum działa Ośrodek Interwencji Kryzysowej, nad którym nadzór sprawuje kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przy pomocy wyznaczonego pracownika.”.

2. Po § 10 dodaje się § 10a, który otrzymuje brzmienie: „W ramach Ośrodka Interwencji Kryzysowej Centrum udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego i prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia przez całą dobę.”.

3. W § 11 ust. 2 po słowie „leczniczego” kropkę zastępuje się przecinkiem i od nowego akapitu dodaje się następującą treść: „ - OIK – sprawy dotyczące Ośrodka Interwencji Kryzysowej.”.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (23 stycznia 2007, 15:45:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3498