string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 7/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 20 grudnia 2006w sprawie zatwierdzenia regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Tajemnice lasu”.Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

Uchwała nr 7/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 20 grudnia 2006


w sprawie zatwierdzenia regulaminu Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Tajemnice lasu”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1) i 13) oraz art. 32 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Zatwierdza się regulamin Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Tajemnice lasu”, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wojciech Bińczyk
 


REGULAMIN
Powiatowego Konkursu Fotograficznego
„TAJEMNICE LASU”

I ORGANIZATOR
1.Organizatorem Konkursu jest Zarząd Powiatu w Chełmnie.
2.Nad przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

II CELE KONKURSU
1.Zdobywanie i poszerzanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania ekosystemów leśnych.
2.Pogłębianie szacunku i zamiłowania do przyrody.

III ORGANIZACJA
1.Tematem konkursu jest przedstawienie w obiektywie walorów przyrodniczych lasów oraz zwierząt i roślin występujących w środowisku leśnym.
2.W Konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chełmińskiego.
3.Prace są przesyłane za pośrednictwem szkół.

IV SKŁAD KOMISJI
W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
- przedstawiciel Zarządu Powiatu – przewodniczący Komisji,
- naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – sekretarz Komisji,
- przedstawiciel Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Chełmińskiego – członek Komisji,
- inspektorzy ds. ochrony środowiska – członkowie Komisji,
- fotograf – członek Komisji.

V PRZEBIEG KONKURSU
1.Konkurs przeprowadzany jest w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria - uczniowie szkół podstawowych,
II kategoria - uczniowie gimnazjów,
III kategoria - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
2.W każdej kategorii wiekowej szkoła może zgłosić do Konkursu dowolną ilość zdjęć.
3.Każdy uczeń może wykonać od jednego do trzech zdjęć.
4.O wyborze najlepszych zdjęć decyduje ich oryginalność, jakość oraz zgodność z tematem.
5.Zdjęcia należy wykonać w formacie o wymiarach 10 cm x 15 cm (format pocztówkowy).
6.Każde zdjęcie powinno posiadać na odwrocie:
a)imię i nazwisko autora,
b)nazwę szkoły,
c)kategorię wiekową.
7.Zdjęcia należy przesyłać na adres Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, w terminie do dnia 15 maja 2007 r. z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY – TAJEMNICE LASU”.
8.Rozwiązanie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 maja 2007 r.
9.O terminie i miejscu wręczenia nagród szkoły zostaną powiadomione.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (23 stycznia 2007, 15:41:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3265