string(28) "Rady Powiatu Chełmińskiego" string(28) "Rady Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr X/84/2016Rady Powiatu Chełmińskiegoz dnia 22 marca 2016w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 – 2023Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 4, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm. ) i art. 19 pkt 16, art.112 ust.13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm. ), w związku z art.6 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1390).

Uchwała nr X/84/2016
Rady Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22 marca 2016


w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 4, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm. ) i art. 19 pkt 16, art.112 ust.13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.163 ze zm. ), w związku z art.6 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.1390).Rada Powiatu w Chełmnie 
uchwala, co następuje: 
  
§ 1. Przyjmuje się Powiatowy Program Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie na lata 2016-2023 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr V/46/2015 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie  na lata 2015 – 2020.
  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
  
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
  
  
                                                                                Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                              Marek Jabłoński

Załącznik nr 1 (28kB) word
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Alicja Arendt-Pera (24 marca 2016, 09:04:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 360795