string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 3/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 grudnia 2006w sprawie zmiany Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rokNa podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z dnia 30 kwietnia 2002 r.)

Uchwała nr 3/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 grudnia 2006


w sprawie zmiany Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z dnia 30 kwietnia 2002 r.)Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok, zmienionej Uchwałą Nr 274/06 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 15 listopada 2006 r., oraz Uchwałą Nr 1/06 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 6 grudnia 2006 r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie:
„Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok
I. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 9.564 zł, w tym:
- doradztwo metodyczne – 1.350 zł
- dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 3.464 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.000 zł
- kursy dokształcające i szkolenia – 3.750 zł.
II. Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie – 12.400 zł, w tym:
- doradztwo metodyczne – 2.600 zł
- dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 3.800 zł
- kursy dokształcające i szkolenia – 5.200 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej – 800 zł.
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie – 10.899 zł, w tym:
- doradztwo metodyczne – 1.600 zł
- dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 4.800 zł.
- kursy i szkolenia nauczycieli – 4.499 zł
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 21.572 zł, w tym:
- doradztwo metodyczne – 800 zł
- dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 2.900 zł
- kursy doskonalenia zawodowego – 14.322 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej – 850 zł
- kursy kwalifikacyjne – 2.700 zł
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 2.000 zł, w tym:
- kursy kwalifikacyjne – 1.850 zł
- kursy i szkolenia – 150 zł.
VI. Dom Dziecka w Chełmnie – 2.508 zł, w tym:
- kursy kwalifikacyjne – 800 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej – 1.708 zł.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (15 grudnia 2006, 08:40:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4630