string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 274/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 listopada 2006w sprawie zmiany Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rokNa podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z dnia 30 kwietnia 2002 r.)

Uchwała nr 274/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 listopada 2006


w sprawie zmiany Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z dnia 30 kwietnia 2002 r.)Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
W załączniku nr 1 do Uchwały Nr 229/2006 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2006 rok zmienia się punkt II i otrzymuje on brzmienie:
„II. Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie – 12.400 zł, w tym:
1) doradztwo metodyczne – 2.600 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 3.800 zł
3) kursy dokształcające i szkolenia – 5.200 zł
4) szkolenia Rady Pedagogicznej – 800 zł.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Bińczyk

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (12 grudnia 2006, 11:39:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4950