string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 81Zarząd Powiatu Chełmińskiegoz dnia 16 grudnia 2015w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2015r. poz. 1445), art.15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.1) oraz § 18 uchwały nr XXVIII/268/14 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”

Uchwała nr 81
Zarząd Powiatu Chełmińskiego
z dnia 16 grudnia 2015


w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2015r. poz. 1445), art.15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2014r. poz. 1118 ze zm.1) oraz § 18 uchwały nr XXVIII/268/14 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołać komisję do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”.
 
§ 2. W skład komisji konkursowej powołuje się następujące osoby:
1.      Krzysztof Poliwko – przewodniczący komisji – członek Zarządu Powiatu
2.      Janina Siemiątkowska – z-ca przewodniczącego komisji – Skarbnik Powiatu
3.      Ewa Wirosławska – członek komisji – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
4.      Magdalena Ratowska – członek komisji – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
5.      Monika Kochowicz – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Lisewo)
 
§ 3. Komisja konkursowa może rozstrzygać w składzie minimum 3 członków, a decyzje podjęte przez taką liczbę członków są obowiązujące.
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
 
 
Z-ca Przewodniczącego
Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
 
_______________________________________
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz. 1148, 1146, z 2015 r. poz. 1255, 1333, 1339.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (28 stycznia 2016, 08:44:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 597