string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 75Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 24 listopada 2015zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)

Uchwała nr 75
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2015


zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr 29/2015 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie
 przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 23 września 2015 r., Załącznik do ww. Uchwały - Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok, otrzymuje brzmienie:
 
„Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok.
 
I.         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 6.872 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 1.300 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 2.110 zł
3)     szkolenia Rady Pedagogicznej – 500 zł
4)     przejazdy nauczycieli – 1.273,82 zł
5)     serwisy prawne – 1.688,18 zł.
 
II. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 10.241 zł, w tym:
 
1) doradztwo metodyczne – 1.450 zł
2) dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 4.280 zł
3) kursy i szkolenia – 1.500 zł
4) szkolenia Rady Pedagogicznej – 520 zł
5) przejazdy nauczycieli – 1.991 zł
6) serwisy prawne – 500 zł.
 
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –
 11.275 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 1.500 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 1.700 zł
3)      kursy dokształcające – 800 zł
4)      kursy i szkolenia – 545 zł
5)      szkolenia rady pedagogicznej – 1700 zł
6)      przejazdy nauczycieli – 2.130 zł
7)      serwisy prawne – 2.900 zł.
 
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 21.477 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 14.407 zł
3)      kursy i szkolenia – 3.207 zł
4)      szkolenia rady pedagogicznej – 513 zł
5)      serwisy prawne – 2.900 zł.
 
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 5.200 zł, w tym:
 
- kursy kwalifikacyjne – 5.200 zł.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (25 listopada 2015, 10:22:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 663