string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 76Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 24 listopada 2015w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr II/27/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. z późn. zm.

Uchwała nr 76
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 24 listopada 2015


w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.1) oraz § 10 pkt 4 Uchwały Nr II/27/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r. z późn. zm.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§1. Postanawia się udzielić pożyczki w kwocie 150.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, ul. Rydygiera z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań finansowych, w tym zobowiązań wobec pielęgniarek.
 
§ 2. Końcowy termin spłaty pożyczki ustala się na dzień 30.12.2015 roku.
 
§ 3. Pożyczka nie jest oprocentowana.
 
§ 4. Szczegółowe warunki pożyczki określa umowa stanowiąca załącznik do uchwały.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu  
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2013 r. poz.938, poz.1646, z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz. 532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513.
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (25 listopada 2015, 10:17:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647