string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 74/2015Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 18 listopada 2015w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz.163 ze zm. 1), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm. 2) oraz Uchwały nr XXVIII/268/14 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”

Uchwała nr 74/2015
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18 listopada 2015


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015r. poz.163 ze zm. 1), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i ust. 3 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm. 2) oraz Uchwały nr XXVIII/268/14 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:

§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”.

§ 2.
Ogłoszenie konkursowe stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.
Wzór oferty realizacji zadania oraz wzór sprawozdania z wykonania zadania, o którym mowa w § 1, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Chełmnie.     

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Zdzisław Gamański


Ogłoszenie konkursowe (55kB) word1) Zmiany tekstu jednolitego wym. ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015r. poz.693, 1045.
2) Zmiany tekstu jednolitego wym.ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014r. poz.1146 i 1138, z 2015r. poz.125, 1333 i 1339.

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (19 listopada 2015, 10:07:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 951