string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 275/2006Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 15 listopada 2006w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej, oznaczonej nr 279 o powierzchni 0,1041 ha, położonej w obrębie Klamry, gmina Chełmno, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 12355 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie.Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 6 art. 67 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), Uchwały nr XXXV/284/2006 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 279, położonej w miejscowości Klamry, gmina Chełmno, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego.

Uchwała nr 275/2006
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 15 listopada 2006


w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym działki niezabudowanej, oznaczonej nr 279 o powierzchni 0,1041 ha, położonej w obrębie Klamry, gmina Chełmno, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego, zapisanej w księdze wieczystej KW nr 12355 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 28, art. 37 ust. 2 pkt 6 art. 67 ust 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603), Uchwały nr XXXV/284/2006 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 20 września 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 279, położonej w miejscowości Klamry, gmina Chełmno, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego.Zarząd Powiatu w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1.
Sprzedać w trybie bezprzetargowym Państwu Renacie i Mieczysławowi Szczygieł zam. w Chełmnie przy ul. Śliwowej 21 nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną jako działka nr 279 o powierzchni 0,1041 ha, położoną w obrębie Klamry, gmina Chełmno, stanowiącą własność Powiatu Chełmińskiego, zapisaną w księdze wieczystej KW 12355 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie, niezbędną do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 260 będącej własnością Państwa Renaty i Mieczysława Szczygieł.

§ 2.
Cenę zbycia ustala się w wysokości 5 941,40 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych 40/100) brutto.

§ 3.
Zobowiązać nabywcę do poniesienia kosztów w wysokości 244,00 zł związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia

§ 4.
Zobowiązać nabywcę do poniesienia kosztów zawarcia aktu notarialnego.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi GKN.

§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu

Wojciech Bińczyk

metryczka


Opublikował: Dariusz Banach (12 grudnia 2006, 09:46:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7919