string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 68Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 7 października 2015w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) i Uchwały Nr XIII/116/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne.

Uchwała nr 68
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 7 października 2015


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236) i Uchwały Nr XIII/116/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Ustala miesięczną cenę energii cieplnej c.o. w systemie ryczałtowym za 1 GJ dla odbiorców posiadających miernik ciepła i za 1 m2 ogrzewanych powierzchni dla odbiorców nie posiadających mierników ciepła (ciepłomierzy) z kotłowni lokalnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w wysokości 75,88 zł (brutto) za 1 GJ i 2,75 zł (brutto) za 1 m2 ogrzewanej powierzchni.
 
§ 2. Ustala się cenę ciepłej wody w systemie ryczałtowym za 1 m3 zużytej wody w wysokości 30,15 zł. (brutto).
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 288/2014 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 17 września 2014 r.   w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 października 2015 r.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/  Zdzisław Gamański
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 października 2015, 09:06:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 654