string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 66Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 30 września 2015w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013.595 z późn. zm.)[1]

Uchwała nr 66
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 30 września 2015


w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2013.595 z późn. zm.)[1]


Zarządu Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§1. Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Chełmnie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§3. Traci moc uchwała Nr XI/135/2012 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 23 maja 2012 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Chełmnie, zmieniona uchwałą Nr II/23/2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 22 grudnia 2014 r.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                           
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
Regulamin organizacyjny (239kB) word
Schemat Organizacyjny (78kB) plik


[1] Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.:2013.645,  2014.379, 2014.1072, 2015.871
 


metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 października 2015, 11:20:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 649