string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 65Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 30 września 2015w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Unisław na własność Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a, art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 6 pkt 6 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.¹).

Uchwała nr 65
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 30 września 2015


w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości od Gminy Unisław na własność Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i 3a, art. 32 ust. 2 pkt 3 i art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) w związku z art. 6 pkt 6 i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.¹).


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjąć na własność Powiatu Chełmińskiego od Gminy Unisław w formie darowizny, nieruchomość oznaczoną jako działka nr 399/1 o powierzchni 0,2100 ha, położoną w obrębie Unisław, gmina Unisław, zapisaną w księdze wieczystej nr TO1C/00014745/9.
 
§ 2. Nieruchomość ma zostać darowana z przeznaczeniem na cel publiczny - pod budowę domu jednorodzinnego dla wychowanków Domu Dziecka.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________
¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U.:2015.1039, 2015.1180, 2015.1265.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 października 2015, 11:09:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647