string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 64Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 30 września 2015w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)[1] oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr 64
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 30 września 2015


w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)[1] oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


 Zarząd Powiatu w Chełmnie
 uchwala co następuje:
 
§ 1.  Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”, zwanej dalej „projektem Programu”, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu w terminie
od 1 października do 12 października 2015 r.
 
§ 3. Konsultacje przeprowadza się z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Chełmińskiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.).
 
§ 4. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu zostanie zamieszczona:
1)      na stronie internetowej Starostwa www.powiat-chelmno.pl, w zakładkach: „Aktualności” i „Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego”,
2)      na tablicy ogłoszeń Starostwa.
 
§ 5. Informacja o konsultacjach projektu Programu może być przekazywana dodatkowo
w inny sposób.
 
§ 6. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu Programu w formie:
1)      osobiście do siedziby Starostwa, pokój nr 19 (w formie pisemnej bądź ustnej - do protokołu),
2)      pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno,
3)      drogą elektroniczną na adres e-mail: d.beska@powiat-chelmno.pl ,
4)      faksem na nr 56 677 24 58.
 
§ 7. Warunkiem udziału w konsultacjach jest podanie, przez uczestnika konsultacji, następujących informacji:
1)      nazwy organizacji,
2)      adresu organizacji,
3)      numeru KRS lub numeru wpisu do odpowiedniej ewidencji stowarzyszeń,
4)      imienia i nazwiska osoby zgłaszającej opinie, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 
§ 8. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Sportu.
 
§ 9. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział.
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/  Zdzisław Gamański


projekt uchwały Rady Powiatu (33kB) word
program współpracy 2016 (74kB) word[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2014 r. poz. 1138 i poz. 1146 oraz w Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 i poz. 1339.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (2 października 2015, 08:43:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 701