string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 60Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 9 września 2015w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm 1) oraz § 9 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XVIII/193/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego

Uchwała nr 60
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 9 września 2015


w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm 1) oraz § 9 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XVIII/193/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach edukacyjnych dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów zamieszkałych na terenie powiatu chełmińskiego


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Stypendialną, której celem jest przygotowanie kandydatur do otrzymania stypendiów za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów szkół wyższych, w składzie:
1. Członkowie Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Chełmińskiego:
- Anna Kordowska,
- Violetta Gryszan.
2. Członkowie Zarządu Powiatu:
- Wojciech Bińczyk,
- Magdalena Pudło.
3. Pracownik Wydziału Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
- Lidia Piechota.
 
§ 2. Funkcję przewodniczącego Komisji Stypendialnej powierza się członkowi Zarządu Powiatu w Chełmnie Panu Wojciechowi Bińczykowi.
 
§ 3. Traci moc Uchwała Nr 287/2014 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Stypendialnej.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072, z 2015 r. poz. 871.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (30 września 2015, 09:22:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 657