string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 63Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 września 2015zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)

Uchwała nr 63
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 września 2015


zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
   
§ 1. W Uchwale Nr 29/2015 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie
przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2015 rok,
w Załączniku do ww. Uchwały - ,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego
 nauczycieli na 2015 rok”, pkt II otrzymuje brzmienie:
 
,,II. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 10.241 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 1.450 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 4.280 zł
3)     kursy i szkolenia – 1.500 zł
4)     szkolenia Rady Pedagogicznej – 520 zł
5)     przejazdy nauczycieli – 1.991 zł
6)     serwisy prawne – 500 zł.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (30 września 2015, 09:14:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 658