string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 62Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 września 2015w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej. Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3-5, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)[1]

Uchwała nr 62
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 września 2015


w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3-5, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)[1]


Zarząd Powiatu w Chełmnie
 uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.  Przyjmuje się regulamin przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


załącznik do uchwały (59kB) word[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz.379, 1072, z 2015 r. poz.871.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 września 2015, 15:02:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676