string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 8Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 22 grudnia 2014zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2014 -2024Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 j.t. ze zm.)1 w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzając ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t. ze zm.)3.

Uchwała nr 8
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 22 grudnia 2014


zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2014 -2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 j.t. ze zm.)1 w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzając ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) 2 oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t. ze zm.)3.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały nr XXII/229/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu chełmińskiego na lata 2014-2024:
1) Nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) Nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański


uzasadnienie (28kB) pdf
załącznik nr 1 (113kB) pdf
załącznik nr 2 (58kB) pdf


1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146,
2 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. nr 219 poz. 1706, z 2010 r. Nr 108 poz. 685, nr 152 poz. 1020 Nr 161 poz. 1078, nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578, z 2011 nr 178 poz. 1061. 1061, Nr 197, poz. 1170, nr 171 poz. 1016, z 2012 poz. 986,
3. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2014, 20:23:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 794