string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 2Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 10 grudnia 2014zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 906) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

Uchwała nr 2
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 10 grudnia 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 659, 805, 906) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)


 uchwala się, co następuje:
 
§ 1. W uchwale Zarządu Powiatu w Chełmnie nr 272/2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zbywanie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
„§ 2. W skład komisji przetargowej wchodzą następujące osoby:
1. Wojciech Bińczyk - Wicestarosta Chełmiński – Przewodniczący Komisji
2. Janina Siemiątkowska - Skarbnik Powiatu – Wiceprzewodniczący komisji
3. Tadeusz Derebecki – Sekretarz Powiatu – Wiceprzewodniczący komisji
4. Zbigniew Bernacki – Naczelnik Wydziału GKN – Członek komisji
5. Barbara Tomaszewska – Z-ca Naczelnika Wydziału GKN – Członek komisji
6. Karolina Ogar – Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami – Członek komisji
7. Anna Jaruszewska - Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami - Członek komisji.”
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2014, 19:53:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 801