string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 296Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 14 listopada 2014w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2015 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)[1] oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2]).

Uchwała nr 296
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 14 listopada 2014


w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2015 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)[1] oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2]).


        Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu na 2015 rok według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Zarządu Powiatu
 /-/ Wojciech Bińczyk
 
 
                                     
 


[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r.: poz. 379  i poz. 1072.


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U z 2013 r.: poz. 938 i poz. 1646,               z  2014 r.:  poz. 379, poz. 911 i poz. 1146.
 
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2014, 19:36:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 717