string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 295Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 5 listopada 2014zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXII/228/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2014.

Uchwała nr 295
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5 listopada 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2014.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.)1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr XXII/228/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2014.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXII/228/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 18 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014:
dokonuje się zmian w załącznikach:
- Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Nr 2 i 2a zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały,
- Nr 6 zgodnie z złącznikiem nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk


1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 379.

objaśnienia (41kB) pdf
załącznik nr 1 (44kB) pdf
załącznik nr 1a (78kB) pdf
załącznik nr 2 (56kB) pdf
załącznik nr 2a (269kB) pdf
załącznik nr 3 (24kB) pdf

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (29 grudnia 2014, 19:08:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815