string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 293Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 5 listopada 2014zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Chełmińskiego do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872[1]) w związku z § 5 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114)

Uchwała nr 293
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5 listopada 2014


zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Chełmińskiego do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872[1]) w związku z § 5 ust. 1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114)


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:
 
§ 1. W uchwale nr 79/11 Zarządu Powiatu Chełmińskiego z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu Chełmińskiego do składu komisji przeprowadzających inwentaryzację mienia Skarbu Państwa przekazywanego na rzecz Powiatu Chełmińskiego, wprowadza się następujące zmiany:
 
1)  § 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
       - „Panią Agnieszkę Kwapis – księgowa”
 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
  /-/ Wojciech Bińczyk


[1]  Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872; zm.: Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz. 136, Nr 17, poz. 228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041, Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 100, poz. 1084, Nr 111, poz. 1194, Nr 145, poz. 1623; z 2009 r. Nr 31, poz. 206


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (16 listopada 2014, 23:53:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1865