string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 292Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 5 listopada 2014w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim” Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm.1), art.15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2014r., poz.1118) oraz § 18 uchwały nr XXI/215/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”

Uchwała nr 292
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5 listopada 2014


w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj.Dz.U. z 2013r. poz. 595 ze zm.1), art.15 ust.2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2014r., poz.1118) oraz § 18 uchwały nr XXI/215/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołać komisję do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania „Utworzenie i prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”
 
§ 2. W skład komisji konkursowej powołuje się następujące osoby:
1.      Zdzisław Gamański – przewodniczący komisji – Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu
2.      Janina Siemiątkowska – z-ca przewodniczącego komisji – Skarbnik Powiatu
3.      Ewa Wirosławska – członek komisji – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
4.      Magdalena Ratowska – członek komisji – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
5.      Dariusz Jach – członek komisji – przedstawiciel organizacji pozarządowej (Stowarzyszenie Ludzie Ludziom)
 
§ 3. Komisja konkursowa może rozstrzygać w składzie minimum 3 członków, a decyzje podjęte przez taką liczbę członków są obowiązujące.
 
§ 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 5. Uchwała wchodzi z życiem z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
 
_______________________________________
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz.645,z 2014r. poz.379,1072.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (16 listopada 2014, 23:49:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1896