string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 294Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 5 listopada 2014w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/2014 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr 250/2014 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 27 lutego 2014 r. Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)

Uchwała nr 294
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 5 listopada 2014


w sprawie zmiany Uchwały Nr 243/2014 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr 250/2014 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 27 lutego 2014 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
   
§ 1. W Uchwale Nr 243/2014 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok, zmienionej Uchwałą Nr 250/2014 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 27 lutego 2014 r. Załącznik otrzymuje brzmienie:
 
,,Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2014 rok.
 
I.         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 7.742 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 1.300 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 300 zł
3)     kursy kwalifikacyjne i dokształcające – 80 zł
4)     szkolenia Rady Pedagogicznej –3.390 zł
5)     przejazdy nauczycieli – 1.032,23 zł
6)     serwisy prawne – 1.639,77 zł.
 
II. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 10.550 zł, w tym:
 
1)     doradztwo metodyczne – 2.200 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 4.280 zł
3)     kursy i szkolenia – 1.050 zł
4)     szkolenia Rady Pedagogicznej – 300 zł
5)     przejazdy nauczycieli – 2.220 zł
6)     serwisy prawne – 500 zł.
   
 
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –
 11.804 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 1.550 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 900 zł
3)      kursy i warsztaty dokształcające – 4.710 zł
4)      szkolenia rady pedagogicznej – 1.000 zł
5)      przejazdy nauczycieli – 1.844 zł
6)      serwisy prawne – 1.800 zł.
 
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 22.541 zł, w tym:
 
1)      doradztwo metodyczne – 450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 16.103 zł
3)      kursy i szkolenia – 3.088 zł
4)      serwisy prawne – 2.900 zł.
 
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 2.329 zł, w tym:
 
1)       kursy kwalifikacyjne – 1.600 zł
2)       kursy i szkolenia – 729 zł.”
 
§ 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/Wojciech Bińczyk
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (16 listopada 2014, 23:39:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1888