string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 288Zarządu Powiatu Chełmińskeigoz dnia 17 września 2014w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XIII/116/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne.

Uchwała nr 288
Zarządu Powiatu Chełmińskeigo
z dnia 17 września 2014


w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późniejszymi zmianami) i Uchwały Nr XIII/116/2004 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne.


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
   
§ 1. Ustala miesięczną cenę energii cieplnej c.o. w systemie ryczałtowym za 1 GJ dla odbiorców posiadających miernik ciepła i za 1 m2 ogrzewanych powierzchni dla odbiorców nie posiadających mierników ciepła (ciepłomierzy) z kotłowni lokalnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie w wysokości 75,61 zł (brutto) za 1 GJ i 2,49 zł (brutto) za 1 m2 ogrzewanej powierzchni.
 
§ 2. Ustala się cenę ciepłej wody w systemie ryczałtowym za 1 m3 zużytej wody w wysokości 30,14 zł. (brutto).
 
§ 3. Traci moc uchwała nr 219/2013 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 10 października 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone przez Powiat Chełmiński na rzecz podmiotów korzystających z tych usług.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia
01 października 2014 r.
 
 Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
 /-/ Wojciech Bińczyk
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (14 listopada 2014, 12:24:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2113