string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 284Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 28 sierpnia 2014w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)[1], art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)[2] oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr 284
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 28 sierpnia 2014


w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)[1], art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)[2] oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Zarząd Powiatu w Chełmnie
 uchwala co następuje:
 
§ 1.  Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”, zwanej dalej „projektem Programu”.
 
§ 2. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu w terminie od 29 sierpnia do 12 września 2014 r.
 
§ 3. Konsultacje przeprowadza się z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Chełmińskiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).
 
§ 4. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu zostanie zamieszczona:
1)      na stronie internetowej Starostwa www.powiat-chelmno.pl, w zakładkach: „Aktualności” i „Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego”,
2)      w serwisie internetowym stacja-konsultacja.pl,
3)      na tablicy ogłoszeń Starostwa.
§ 5. Informacja o konsultacjach projektu Programu może być przekazywana dodatkowo
w inny sposób.
 
§ 6. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu Programu w formie:
1)      pisemnej - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Starostwo Powiatowe
w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, poczty elektronicznej na adres d.beska@powiat-chelmno.pl lub za pośrednictwem serwisu internetowego
stacja-konsultacja.pl ,
2)      ustnej – do protokołu.
 
§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Sportu.
 
§ 8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział.
 
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i w Dz. U. z 2014 r. poz. 379


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378 i w Dz. U. z 2014 r. poz. 223 i poz. 498.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (14 listopada 2014, 11:53:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1941