string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 282Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 6 sierpnia 2014w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)[1] oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr 282
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 6 sierpnia 2014


w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)[1] oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Zarząd Powiatu w Chełmnie
 uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Przyjmuje się projekt „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2014 – 2020”, zwanej dalej Strategią.
§ 2. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Strategii w terminie od dnia 7 do 21 sierpnia 2014 r.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Chełmińskiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.[2]).
§ 4. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji zostanie zamieszczona:
1)      na stronie internetowej Starostwa www.powiat-chelmno.pl, w zakładkach: „Aktualności”
i „Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego”,
2)      na tablicy ogłoszeń Starostwa.
§ 5. Informacja o konsultacjach projektu Programu może być przekazywana dodatkowo w inny sposób.
§ 6. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu Programu w formie:
1)      pisemnej - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno, lub poczty elektronicznej na adres pcprchelmno@op.pl,
2)      ustnej – do protokołu.
§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialne jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie.
§ 8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
§ 10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk


[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645.


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (14 listopada 2014, 11:38:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1806