string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 279Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 2 lipca 2014w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm 1), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1), art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191), w związku z wnioskiem Pani Eweliny Izabeli Drozdalskiej - Wesołowskiej

Uchwała nr 279
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 2 lipca 2014


w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 595 z późn. zm 1), art. 5 ust. 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.1), art. 9g ust. 2 oraz art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 191), w związku z wnioskiem Pani Eweliny Izabeli Drozdalskiej - Wesołowskiej


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Eweliny Izabeli Drozdalskiej - Wesołowskiej, nauczyciela Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:
1.    Przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako przewodniczący Komisji – Grzegorz Zalewski,
2.    Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Ewa Ignaszak,
3.    Wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmnie – Beata Jaworska,
4.    Eksperci z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej:
 - Katarzyna Brożek,
 - Emilia Janina Kasica.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                        
                      
Przewodniczący Zarządu Powiatu
                                              
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
 
 
 
1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379.
2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U.z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 109, poz. 1161, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, Nr 139, poz. 814, z 2012 r. poz. 941, poz. 979, z 2013 r. poz. 827, poz. 1317, poz. 87, poz. 1650, z 2014 r. poz. 7, poz. 290, poz. 538, poz. 598, poz. 642.
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (26 sierpnia 2014, 08:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1724