string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 281Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 lipca 2014w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”. Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)1, § 17 ust. 3 i § 18 Uchwały nr XXI/215/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014” oraz Uchwały nr 280/14 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”

Uchwała nr 281
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 lipca 2014


w sprawie powołania imiennego składu komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)1, § 17 ust. 3 i § 18 Uchwały nr XXI/215/2013 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014” oraz Uchwały nr 280/14 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 17 lipca 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów”


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala co następuje:
 
§ 1.   Powołuje się komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą: „Uczestnictwo klubów sportowych we współzawodnictwie gier zespołowych seniorów” w składzie:
1) Zdzisław Gamański – przewodniczący,
2) Dorota Ćwik – sekretarz,
3) Dariusz Jach – członek,
4) Dorota Beska – członek.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244, Nr 208 poz.1241, Nr 149 poz. 887, Nr 232 poz. 1378, Dz. U. z 2014 r., poz. 223 i poz. 498
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (26 sierpnia 2014, 08:01:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1771