string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 237/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 grudnia 2013zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2013 -2024Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) w związku z art. 121ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzając ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t.).

Uchwała nr 237/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 grudnia 2013


zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Chełmińskiego na lata 2013 -2024

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) w związku z art. 121ust.8 i art.122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzając ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1241z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 j.t.).


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załącznikach do Uchwały nr XV/170/12 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19.12.2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu chełmińskiego na lata 2013-2024:
1) Nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1,
2) Nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

Wiceprzewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański

uzasadnienie (29kB) pdf
załącznik nr 1 (94kB) pdf
załącznik nr 2 (57kB) pdf

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 938,
2.Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2009 r. nr. 219 poz.1706, z 2010 r. Nr 108 poz.685, nr 152 poz.1020 Nr 161 poz.1078, nr 96 poz.620, Nr 226 poz.1475, Nr 238 poz.1578, z 2011 nr 178 poz.1061, Nr 197, poz.1170, nr 171 poz.1016, z 2012 poz.986.
3.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 marca 2014, 11:32:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1826