string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 235/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 23 grudnia 2013w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie – Pana Krzysztofa Żukowskiego, do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zadań zarządcy dróg powiatowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 i art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.1) w związku z § 14 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 163/2012 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 19 grudnia 2012 r.)

Uchwała nr 235/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 23 grudnia 2013


w sprawie upoważnienia Głównego Specjalisty w Powiatowym Zarządzie Dróg w Chełmnie – Pana Krzysztofa Żukowskiego, do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zadań zarządcy dróg powiatowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 i art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.1) w związku z § 14 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 163/2012 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 19 grudnia 2012 r.)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Postanawia upoważnić Głównego Specjalistę w Powiatowym Zarządzie Dróg – Pana Krzysztofa Żukowskiego, do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zadań zarządcy dróg powiatowych wynikających z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
 
 
 

 

 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 843.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 marca 2014, 10:54:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1983