string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 233/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 18 grudnia 2013w sprawie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego polegającego na sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/7, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.. Dz. U. z 2013 r .poz. 595 z późn. zm.[1]) i art.37 ust. 1 art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.[2]) oraz § 1 Uchwały nr XXIX/251/10 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego

Uchwała nr 233/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 18 grudnia 2013


w sprawie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego polegającego na sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/7, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.. Dz. U. z 2013 r .poz. 595 z późn. zm.[1]) i art.37 ust. 1 art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.[2]) oraz § 1 Uchwały nr XXIX/251/10 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzić trzeci przetarg ustny nieograniczony polegający na sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Chełmińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/7 o powierzchni 0,3800 ha, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00012816/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie.
 
§ 2. Ustalić cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 na kwotę 12 300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/).
 
§ 3. Ustanowić wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 
§ 4. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013  poz. 645.


[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, z 2010 r.  Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337, poz. 908, poz. 1256, z 2013 Nr 951, Nr 1529, Nr 1429).


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (18 marca 2014, 10:44:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1836