string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 225/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 listopada 2013w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024Na podstawie 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)[1] oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2])

Uchwała nr 225/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 listopada 2013


w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024

Na podstawie 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)[1] oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 2 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2024 według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
  Przewodniczący Zarządu Powiatu
  /-/ Wojciech Bińczyk


[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.


[2] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 938


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 stycznia 2014, 12:04:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1955