string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 224/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 listopada 2013w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2014 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)[1] oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]).

Uchwała nr 224/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 listopada 2013


w sprawie przyjęcia projektu budżetu powiatu na 2014 rok.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)[1] oraz art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.[2]).


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu na 2014 rok według załącznika do uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
  Przewodniczący Zarządu Powiatu
  /-/  Wojciech Bińczyk
 
 
                                     
 
 
[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645.


[2] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146,  Nr 96, poz. 620,  Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548, z 2013 r. poz. 938
 
 
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 stycznia 2014, 12:00:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1911