string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 223/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 listopada 2013w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/2013 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat chełmiński

Uchwała nr 223/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 listopada 2013


w sprawie zmiany Uchwały Nr 170/2013 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430), w porozumieniu z dyrektorami szkół i placówek prowadzonych przez powiat chełmiński


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr 170/2013 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 13 lutego 2013 r w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane, § 2 otrzymuje brzmienie:
 
,,§ 2. Ustala się następujące specjalności, na które dofinansowanie może być przyznane:
1.      filologia germańska,
2.      filologia angielska,
3.      oligofrenopedagogika,
4.      logopedia z emisją głosu,
5.      pedagogika korekcyjno-kompensacyjna,
6.      socjoterapia,
7.      surdotyflopedagogika,
8.      profilaktyka i socjoterapia,
9.      psychologia,
10.  zarządzanie oświatą,
11.  terapia ruchowa z gimnastyki korekcyjnej,
12.  logopedia,
13.  bezpieczeństwo i higiena pracy,
14.  logistyka i transport,
15.  wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
16.  edukacja dla bezpieczeństwa,
17.  przedsiębiorczość i doradztwo zawodowe,
18.  taniec i rytmika,
19.  terapia pedagogiczna,
20.  dysleksja rozwojowa i terapia pedagogiczna,
21.  mechatronika,  
22.  doradztwo zawodowe,
23.   neurologopedia,
24.  resocjalizacja,
25.  terapia przez sztukę,
26.  filozofia i etyka,
27.  przyroda,
28.  geografia,
29.  technologia żywności i żywienie człowieka,
30.  grafika komputerowa i techniki multimedialne,
31.  pedagogika rewalidacyjna,
32.  zamówienia publiczne w praktyce,
33.  technika,
34.  odnawialne źródła energii.
 
§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały nie ulegają zmianie.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się staroście chełmińskiemu oraz dyrektorom szkół
 i placówek.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/  Wojciech Bińczyk
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 stycznia 2014, 11:57:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2400