string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 222/2013Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 13 listopada 2013w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/13 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr 183/2013 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 28 marca 2013 r. Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)

Uchwała nr 222/2013
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 13 listopada 2013


w sprawie zmiany Uchwały Nr 168/13 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr 183/2013 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 28 marca 2013 r.

Na podstawie § 6 ust. 2 rozporządzenia MENiS z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430)


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. W Uchwale Nr 168/13 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok, zmienionej Uchwałą Nr 183/2013 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 28 marca 2013 r., Załącznik otrzymuje brzmienie:
 
Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2013 rok.
 
I.         Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – „Liceum i Gimnazjum Chełmińskie” w Chełmnie – 16.260 zł, w tym:
1)     doradztwo metodyczne – 1.300 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 7.245 zł
3)     kursy i warsztaty nauczycieli – 246,50 zł
4)     kursy kwalifikacyjne i dokształcające – 2.233,73 zł
5)     przejazdy nauczycieli – 3.595 zł
6)     serwisy prawne – 1.639,77 zł.
 
II. Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Chełmnie – 21.650 zł, w tym:
1)     doradztwo metodyczne – 2.450 zł
2)     dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 8.000 zł
3)     kursy i szkolenia – 2.700 zł
4)     kursy kwalifikacyjne – 1.547 zł
5)     przejazdy nauczycieli – 6.453 zł
6)     serwisy prawne – 500 zł.
 
   
III. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. I. Łyskowskiego w Grubnie –
 22.915 zł, w tym:
1)      doradztwo metodyczne – 1.600 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 9.000 zł
3)      kursy dokształcające – 5.200 zł
4)      szkolenia rady pedagogicznej – 1.300 zł
5)      przejazdy nauczycieli – 2.098 zł
6)      serwisy prawne – 2.567 zł
7)      kursy i warsztaty – 1.150 zł.
 
IV. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chełmnie – 44.764 zł, w tym:
1)      doradztwo metodyczne – 450 zł
2)      dopłaty do czesnego dla dokształcających się nauczycieli – 14.200 zł
3)      kursy kwalifikacyjne – 2.500 zł
4)      kursy i warsztaty nauczycieli – 5.471 zł
5)      szkolenia rady pedagogicznej – 4.633 zł
6)      kursy i szkolenia – 14.610 zł
7)      serwisy prawne – 2.900 zł.
 
V. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie – 4.938 zł, w tym:
1)       kursy kwalifikacyjne – 4.627 zł
2)       kursy i warsztaty – 311 zł
 
VI. Dom Dziecka w Chełmnie – 3.350 zł, w tym:
1)      kursy kwalifikacyjne – 1.000 zł
2)      szkolenia Rady Pedagogicznej – 2.350 zł.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
   
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 
/-/ Wojciech Bińczyk
 
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 stycznia 2014, 11:46:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2280