string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 220Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 10 października 2013w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)[1] oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Uchwała nr 220
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 10 października 2013


w sprawie przyjęcia i przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2014”.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)[1] oraz § 5 Uchwały nr VIII/72/2011 Rady Powiatu Chełmińskiego, z dnia 28 grudnia 2011, w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji


Zarząd Powiatu w Chełmnie
 uchwala co następuje:
 
§ 1.  Przyjmuje się projekt „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku”, zwanego dalej Programem.
§ 2. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji projektu Programu w terminie od dnia 11 do 21 października 2013 r.
§ 3. Konsultacje przeprowadza się z Powiatową Radą Organizacji Pozarządowych Powiatu Chełmińskiego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.[2]).
§ 4. Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji zostanie zamieszczona:
1)      na stronie internetowej Starostwa www.powiat-chelmno.pl, w zakładkach: „Aktualności”
i „Organizacje pozarządowe/Konsultacje aktów prawa miejscowego”,
2)      na tablicy ogłoszeń Starostwa.
§ 5. Informacja o konsultacjach projektu Programu może być przekazywana dodatkowo w inny sposób.
§ 6. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoje uwagi i opinie na temat konsultowanego projektu Programu w formie:
1)      pisemnej - za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres „Starostwo Powiatowe
w Chełmnie, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno, lub poczty elektronicznej na adres d.beska@powiat-chelmno.pl,
2)      ustnej – do protokołu.
§ 7. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Sportu.
§ 8. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę organizacji pozarządowych, które wzięły w nich udział.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
§ 10.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/ Wojciech Bińczyk


[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 645.


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w  Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.
 


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (13 listopada 2013, 15:19:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2708