string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 218Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 25 września 2013w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego polegającego na sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/7, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego. Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.[1]) i art. 37 ust. 1 art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.[2]) § 1 Uchwały nr XXIX/251/10 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego

Uchwała nr 218
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 25 września 2013


w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego polegającego na sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/7, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, stanowiącej własność Powiatu Chełmińskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.[1]) i art. 37 ust. 1 art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.[2]) § 1 Uchwały nr XXIX/251/10 Rady Powiatu w Chełmnie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Chełmińskiego


Zarząd Powiatu w Chełmnie
 uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przeprowadzić drugi przetarg ustny nieograniczony polegający na sprzedaży nieruchomości będącej własnością Powiatu Chełmińskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/7 o powierzchni 0,3800 ha, położonej w obrębie Mgoszcz, gmina Lisewo, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1C/00012816/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chełmnie.
 
§ 2. Ustalić cenę wywoławczą sprzedaży nieruchomości opisanej w § 1 na kwotę 15 300,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy trzysta złotych 00/100).
 
§ 3. Ustanowić wadium za nieruchomość opisaną w § 1 na kwotę 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
 
§ 4. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Chełmińskiemu.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
 /-/ Wojciech Bińczyk


[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645.


[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, z 2012 r. Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337, poz. 908, poz. 1256, z 2013 r. Nr 951, Nr 1529, Nr 1429).


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 października 2013, 11:15:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2736