string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 217Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 12 września 2013w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV”. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z póżn. zm.)[1] oraz w związku z treścią Wniosku o dofinansowanie projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Uchwała nr 217
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 12 września 2013


w sprawie przyjęcia Regulaminu Szczegółowego określającego zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z póżn. zm.)[1] oraz w związku z treścią Wniosku o dofinansowanie projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,


Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Szczegółowy określający zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim - IV”, realizowanego w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 Przewodniczący Zarządu Powiatu
  /-/ Wojciech Bińczyk
 
 
 
  załącznik do uchwały (514kB) word
 
 
 
 
 
 
 


[1]Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (9 października 2013, 11:08:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2374