string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 164Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 31 grudnia 2012zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240) 1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VIII/80/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2012.

Uchwała nr 164
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 31 grudnia 2012


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2012.

Na podstawie art. 247 ust. 1 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240) 1 oraz § 11 ust. 2 uchwały Rady Powiatu Chełmińskiego Nr VIII/80/11 z dnia 28.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Chełmińskiego na rok 2012.


Zarząd Powiatu Chełmińskiego
uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/80/11 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012:
dokonuje się zmian w załącznikach:
- Nr 1 i 1a zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały,
- Nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z - ca Przewodniczącego Zarządu Powiatu
/-/ Zdzisław Gamański

uzasadnienie (29kB) pdf
załącznik nr 1 (40kB) pdf
załącznik nr 1a (74kB) pdf
załącznik nr 2 (23kB) pdf

1. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone z 2010 r. Nr 28 poz.146, Nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726), Dz. U z 2011 r. Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 185 poz. 1092, Nr 240 poz. 1429.

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (7 stycznia 2013, 12:01:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2312