string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 163Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 grudnia 2012w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) a także art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.[2])

Uchwała nr 163
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 grudnia 2012


w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.[1]) a także art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.[2])


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zmienia się regulamin organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie, który otrzymuje brzmienie zgodnie załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała nr 32/99 Zarządu Powiatu w Chełmnie z dnia 29 grudnia 1999 r.            w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
 
§ 3.    Wdrożenie Regulaminu i nadzór nad jego realizacją powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Chełmnie.
 
§ 4.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/  Wojciech Bińczyk
 
 
  załącznik do uchwały (130kB) word
 
 
 
 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113.


[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz.1323; 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 159, poz. 945.


Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (7 stycznia 2013, 11:42:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2209