string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego" string(32) "Zarządu Powiatu Chełmińskiego"

Uchwała nr 161Zarządu Powiatu Chełmińskiegoz dnia 19 grudnia 2012w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Chełmnie Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.1).

Uchwała nr 161
Zarządu Powiatu Chełmińskiego
z dnia 19 grudnia 2012


w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Dziecka w Chełmnie

Na podstawie art.36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 ze zm.1).


Zarząd Powiatu w Chełmnie
uchwala, co następuje:
 
§ 1. Przyjmuje się Regulamin Organizacyjny Domu Dziecka w Chełmnie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Traci moc uchwała Nr 217/06 Zarządu Powiatu z dnia 8 lutego 2006 r. zmieniona uchwałami Zarządu Powiatu w Chełmnie: Nr 186/09 z dnia 7 października 2009 r. i Nr 41/11 z dnia 1 czerwca 2011r.
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Chełmnie.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu Powiatu
/-/  Wojciech Bińczyk
 

załącznik do uchwały (147kB) word
 
 
1) tj. zmieniony Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Dorota Ruczewska (7 stycznia 2013, 11:15:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2053